අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 6කට උපරිම මිල සීමාවක්

null

පාරිභෝගික භාණ්ඩ කිහිපයක් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරන්නට කර්මාන්ත සහ වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ. ඒ නොවැම්බර් මස 20 වැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි වෙයි.

ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑමයක් අලෙවියේදී මෙම උපරිම සීමාව බලාත්මක බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසයි.

පරිප්පු රුපියල් 190.00

අර්තාපල් රුපියල් 145.00

ලොකු ළුණු රුපියල් 155.00

තිරිඟු පිටි රුපියල් 95.00

වියලි මිරිස් රුපියල් 355.00

කුකුල් මස් රුපියල් 480.00

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>