අද සිට දුම්වැටි මිල ඉහළට

null

අද (01) සිට සියලූම දුම්වැටි වල මිල රුපියලේ සිට රුපියල් දෙක දක්වා ඉහළ නංවා තිබෙන බව ටුබැකෝ සමාගම පවසයි.

ඒ අනුව ගොල්ඩ්ලිප් වර්ගයේ සිගරට්ටුවක මිල රුපියල් 35ක් ද බිර මිස්ටල් වර්ගයේ සිගරට්ටුවක රුපියල් 22ක් ද ඩන්හිල් වර්ගයේ සිගරට්ටුවක මිල රුපියල් 40ක් ද වෙයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>