අයහපත් කාලගුණය නිසා පාසල් පැවැත්වීමේ තීරණය පළාත් බලධාරීන්ට

null

පවතින වැසි සහිත කාලගුණ තත්වය සහ අපදා තත්වය හේතුවෙන් පාසල් පැවැත්වීම හෝ නොපත්විම පිළිබඳව තීරණය කිරීමේ බලය පළාත් සහ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරුන් වෙත ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා තීරණය කර තිබේ.

දැනටමත් සබරගමු පළාතේ රත්නපුර, නිවිතිගල සහ දෙහිඕවිට අධ්‍යාපන කලාප වල පාසල් අද සහ හෙට දිනයේ වසා තැබීමට පළාත් බලධාරීන් තීරණය කර ඇත.

ආපදාවට ලක්වූ ප්‍රදේශ වල පාසල් වල විදුහල්පතිවරුන්ට පාසලේ පවතින තත්වය සම්බන්ධයෙන් පළාත් හෝ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව තීරණයක් ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙන බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>