අලුතින් ගුවන් පාලම් තුනක්

null

දැඩි වාහන තදබදයක් පවතින ස්ථාන කිහිපයකට අලුතින් ගුවන් පාලම් තුනක් ඉදි කිරීමට රජය සැලසුම් කර ඇති බව අද පුවත්පත වාර්තා කරයි.

ඒ අනුව රාජගිරිය මංසන්ධියේ මංතීරු හතරකින් යුත් ගුවන් පාලමක් ඉදි කිරීමටත්, ඊට අමතරව නිරන්තරයෙන් සිදු වන දුම්රිය ගේට්ටු වැසීම හේතුවෙන් ඇති වන දැඩි වාහන තදබදය අවම කිරීම සඳහා ගණේමුල්ල සහ පොල්ගහවෙල දුම්රිය හරස් මාර්ගයන්ට ඉහළින් මංතීරු දෙකකින් යුත් ගුවන් පාලම් දෙකක් ඉදි කිරීමට රජය සැලසුම් කර ඇත.

එයට අවශ්‍ය අරමුදල් ලබාගැනීම සඳහා ස්පාඤ්ඤ රජය සමඟ සහ ස්පාඤයේ BBVA බැංකුව සමඟ ගිවිසුම්වලට එළඹීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේද අනුමැතිය ලැබී ඇති බවද සඳහන්.

කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල මාර්ග තදබදය අවම කිරීමේ අරමුණින් වානේ ගුවන් පාලම් ඉදි කිරීම ඇතුළු විවිධ සංවර්ධන වැඩසටහන් රැසක් ජාතික මාර්ග පද්ධතියේ සංවර්ධන ය වෙනුවෙන් රජය විසින් ක්‍රියාවට නැංවීමට අපේක්ෂිතය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>