අල හා ළූණු බදු අඩුවෙයි

null

ආනයනික අර්තාපල් සහ ලොකු ළූණුවල බදු අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පහත දැමීමට රජය තීරණය කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව ආනයනික අල කිලෝවක් සඳහා පනවා ඇති විශේෂ ‍භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 55 සිට 20 දක්වා රුපියල් 30කිනුත්, ආනයනික ලොකු ලූණු කිලෝවක් සඳහා පනවා ඇති විශේෂ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 30 සිට රුපියල් 10 දක්වා රුපියල් 20කින් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අඩු වනු ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>