අසැබි වචනයක් සමග රූපවාහිනියට ආ නිවේදිකාව

null

නිරූපිකාවක්, නිවේදිකාවක් සහ රංගන ශිල්පිනියක් ලෙස කටයුතු කරන පියුමි හංසමාලි පසුගිය දිනයක ඇඳුමක් නිසා අපහසුතාවයට පත්වී තිබේ.

ස්වර්ණවාහිනියේ සංගීතමය වැඩසටහනක නිවේදිකාවක් ලෙස කටයුතු කරන ඇය පසුගිය දිනයක එම වැඩසටහනට සහභාගී වී තිබෙන්නේ අසැබි ඉංග්‍රීසි වචනයක් සහිත ඇදුමක් ඇදගෙන ය.

මව්බිම පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ වැඩසටහන කරගෙන යන අතරතුර එම ආයතනයේ ඉහල පුටුවකින් කතා කර වැඩසටහන හිටි හැටියේ නතර කරන ලෙස පවසා ඇති බවයි. ඒ වනතුරුත් වැඩසටහනේ නිෂ්පාදකයින්ට එය වැටහී නොමැති බව සඳහන්.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>