අළුත් 10 කාසි ජනපතිට පිළිගන්වයි

null

රුපියල් දහයේ වටිනාකම සහිත කාසි 25 කින් සමන්විත නව කාසි කාණ්ඩය අද ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිළිගන්වනු ලැබුවේය.

අද පෙරවරුවේ මහ බැංකු ශ්‍රවණාගාරයේ දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා විසින් එය ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගන්වන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ එක් එක් පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කවලට අනන්‍ය වූ ලක්ෂණ මෙන් ම ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කයන්ට විශේෂිත වූ ස්ථාන සහ කරුණු පිළිබිඹු කරමින් නව රුපියල් 10 කාසි නිමවී ඇත.

කාසි එකතුකරන්නන් සඳහා කාසි 25 ක් සහිත ඇසුරුමක් සහ තනි කාසියක් සහිත ඇසුරුමක් ද පිළියෙළ කර ඇති අතර ඒවා කොළඹ 01, චැතෑම් වීදිය, අංක 54 දරණ ස්ථානයේ පිහිටි ආර්ථික ඉතිහාසය කෞතුකාගාරයෙන් සහ අනුරාධපුර, මාතර, මාතලේ, ත්‍රිකුණාමලය සහ යාපනය නගරවල පිහිටා ඇති ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ පළාත් කාර්යාලවලින් මිලදී ගැනීමට පහසුකම් සපයා ඇත.

null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>