ඉන්දු – ලංකා මාර්ගයට තවමත් මෙරට අනුමැතිය නෑ

null

ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව යා කරමින් ඉදිකිරීමට යෝජිත දුම්රිය හා මහා මාර්ගය සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය තවමත් අනුමැතිය ලබා දී නැති බව ඉන්දීය මහාමාර්ග හා ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය පොන්. රාධක්‍රිෂ්නන් මහතා ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දී තිබෙන බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ තලෙයිමන්නාරම හා ඉන්දියාවේ ධනුෂ්කෝඩි යා කාරමින් මෙම මාර්ගයන් ඉදිකිරීමට යෝජිතය.

ඉන්දීය රජය මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉතාමත් ඉක්මනින් ආරම්භ කිරීමේ සැලසුම් දියත් කර තිබෙන අතර ව්‍යාපෘතිය සඳහා ආධාර ලබාදෙන ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වෙත ශක්‍යතා වාර්තාව සකස්කරන ලෙසත් ඉන්දීය රජය දන්වා තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>