උණවටුන ලෝකයේ හොඳම මුහුදු වෙරළ වෙයි

null

ඇමෙරිකානු ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය විසින් මුහුදු වෙරළවල් සහිත රටවල සිදුකළ සමීක්ෂණයකට අනුව මේ වසරේ ලෝකයේ හොඳම මුහුදු වෙරළ ලෙස උණවටුන වෙරළ තීරය නම් කර තිබේ.

මෙම කණ්ඩායම් දෙක මේ වසර තුළදී ලෝකයේ සෑම මුහුදු වෙරළකටම ගොස් එහි තත්ත්වය, පිරිසුදුභාවය, ආරක්ෂිතභාවය ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් සොයා බැලීමෙන් පසු ලෝකයේ හොඳම මුහුදු වෙරළ ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ උණවටුන වෙරළ තීරය නම් කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>