උසස් පෙළ කරන්න ගණිතය අනිවාර්ය නෑ

null

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය විෂය අසමත් සිසුන්ට ද උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමත්‍යංශය පවසන්නේ, උසස් පෙළ විභාගයට අයදුම් කිරීමේදී ගණිතය සමත් වීමේ අවශ්‍යතාවයෙන් එම අයදුම්කරුවන් නිදහස් කර ඇති බව ය.

කෙසේ වෙතත්, යම් රැකියාවකට, වෘත්තියකට , පාඨමාලාවකට, ආයතනයකට හෝ කිසියම් කාර්යකට සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය විෂය සමත්වීමේ අවශ්‍යතාව දක්වා ඇති විටක මෙම සහනය මත එය නිදහස් නොවන බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරයි.

මෙවර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම මාර්තු මස 06 වනදායින් අවසන් වේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>