කුඩා රාජ්‍යයන්ට හිරිහැර නොකළ යුතු බව ඔබාමා පවසයි

null

බ්‍රිස්බෙන් හි G20 සමුළුවට සහභාගී වී සිටින ඇමරිකානු ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා එහිදී අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කර සිටියේ විශාල රාජ්‍යයන් කුඩා රාජ්‍යයන් ට හිරිහැර කිරීම නොකළයුතු බවය.

ඔහුගේ එම ප්‍රකාශය පහතින්,

“අපි විශ්වාස කරනව රටවල් සහ ඒවායේ ජීවත්වන මිනිස්සුන්ට අයිතියක් තියනව සාමයෙන් සහ ආරක්ෂාව සහිතව ජීවත් වෙන්න. ඒ අනුව ආසියාවේ ආරක්ෂාව පදනම් විය යුත්තේ බලකිරීම්, බිය වැද්දීම් වැනි විශාල රටවල් විසින් කුඩාරටවල් වලට කරනු ලබන හිරිහැර කිරීම් මත නොවෙයි. ගැටුම් වලට සාමකාමී විසඳුම් ලබා දෙන මිත්‍රශීලී ආරක්ෂක සහයෝගීතාව හා ජාත්‍යන්තර නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින්.”

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>