ගම්මන්පිලගෙන් මිලියන 800ක අභියෝගයක්

null

උදය ගම්මන්පිලගෙන් මිලියන 800 කට තරඟයක්. වැඩි විස්තර සඳහා පහත වීඩියෝව නරඹන්න.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>