ගෑස් මිලත් අඩුවෙයි

null

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බලපාන පරිදි කිලෝග‍්‍රෑම් 12 යි දශම 5 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 250කින් අඩු කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල 2146 සිට රුපියල් 1896 දක්වා පහත යනු ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>