ගෑස් මිල අඩුවෙන හැටි මෙන්න

null

අයවැය යෝජනාවලට අනුව ගෑස් අලෙවි කළ හැකි උපරිම මිල ගණන් පාරිභෝගික අධිකාරිය අද ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්ක මත පදනම්ව ගෑස් මිල අඩුවීමේ ක්‍රමය පහතින් දැක්වේ…

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>