ගූගල් වෙතින් සිම් නැතිව කතා කරමු

null

ජංගම දුරකථනයකින් සිම් එකක් භාවිතා නොකර කතා කිරීමේ හැකියාව ඇති තාක්ෂණයක් නිර්මාණය කිරීමට ගූගල් (Google) සමාගම කටයුතු ආරම්භ කර තිබේ.

Google සමාගම එහි ආරම්භක පියවරක් ලෙස NOVA නමින් රැහැන් රහිත ජංගම දුරකථන ජාලයක් නිර්මාණය කිරීමට කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙන අතර මෙම වැඩසටහනෙහි ඉදිරි තාක්ෂණික කටයුතු සදහා Sprint හා T-Mobile සමාගම් මිලදී ගැනීමට ද කටයුතු කරන බව පවසයි.

කෙසේ නමුත් මෙම සේවාව Google සමාගම විසින් දැනට Sprint හා T-Mobile සම්බන්ධතාවය ඇති ප්‍රදේශ සදහා පමණක් ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. NOVA සම්බන්ධතාවයට රැහැන් අවශ්‍ය නොවීම මෙහි ඇති විශේෂත්වයයි.

මෙම ක්‍රමය එළිදක්වන දිනය නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කර තවමත් ප්‍රකාශ කර නොමැත.

source – නෙත් නිව්ස්

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>