ඡන්දය දැමීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි

null

මෙරට පැවැත්වෙන 7 වන ජනාධිපතිවරණය හෙට (08) පැවැත්වේ. එහිදී අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි පහත දැක්වේ.

මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කරන පරිදි තම අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා පහත ලියකියවිලි වලින් එකක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ඡන්දය ප්‍රකාශය කිරීමට අවස්ථාව උදා වන බව ය.

  • ජාතික හැඳුනුම්පත
  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය
  • වලංගු රියැදුරු බලපත්‍රය
  • රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාමික හැඳුනුම්පත
  • වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත
  • පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පූජ්‍ය සහ පූජක පක්ෂය වෙනුවෙන් නිකුත් කර ඇති හැඳුනුම්පත
  • මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් හා පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඡන්ද විමසීම් සඳහා නිකුත් කරන ලද තාවකාලික හැඳුනුම්පත

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>