ඡන්ද විමසීම අවසන් – දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිශත මෙන්න

null

7වන ජනාධිපතිවරණ‍යේ ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු අද (08) පෙරවරු 7.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා කාලය තුළ පැවැත්වු අතර ඡන්ද විමසීම නිදහස් හා සාමකාමී බව නිරික්‍ෂණ සංවිධාන තහවුරු කරයි.

සුළු සිද්ධීන් කිහිපයක් වාර්තා වුවත් ඒවා කිසිවක් ඡන්දයේ ප‍්‍රතිඵලයට බලපෑමක් ඇති නොකරන බව ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.

මේ වන විට දිස්ත්‍රික් මට්ටමෙන් ඡන්ද දායකයින් ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ ඡන්ද ප්‍රතිශතය ලැබී තිබෙන අතර හිරු නිව්ස් සඳහන් කරන පරිදි එය පහත පරිදි වෙයි.

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 75%
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 76%
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 75%
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 70%
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 70%
රත්නපුරය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 70%
මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 73%
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 65%
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 70%
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 75%
මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 73%
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 80%
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 70%
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 79%

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>