ඡන්ද හිඟමනේ එන්න එපා

null

ඡන්ද අපෙක්ෂකයන්ගේ බොරු පොරොන්දුවෙන් හෙම්බත්ව සිටින මොරගහකන්ද ජලාශයේ ඉඩම් හා දේපල අහිමි වූ ජනතාව මහවැලි කාර්යාලය ඉදිරිපිට හා ඔවුන්ගේ ගම්මානවල මැතිවරණ විරෝධතා දැන්වීමක් ප්‍රදර්ශනය කර තිබේ.

එම ජනතාව කිසිවෙකුටත් ඡන්දය නොදෙන බව සඳහන් කරන අතර කිසිවෙකුත් මෙවර මැතිවරණයට ඡන්ද සිඟමනේ නොඑන ලෙසත් පවසයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>