ජනවාරි සිට පොලිතීන් තහනම්

null

මයික්‍රෝන 20ට අඩු පොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් භාවිතය ජනවාරි මස 01දා සිට තහනම් බව මහවැලි සංවර්ධන හා පාරිසරික අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂක අනුර ජයතිලක මහතා පවසයි.

එම නීතිය කඩන්නන්ට රුපියල් 10,000ක දඩයක් හෝ වසර දෙකක සිර දඩුවමක් පැනවිය හැකිය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>