ජලය රැකගන්න ජලාශයක් ප්ලාස්ටික් බෝල වලින් වහලා

null

කැලිෆෝනියාවේ ලොස් ඇන්ජලිස් ජලාශයේ නියඟයෙන් වාෂ්ප වන ජලය ආරක්ෂා කරගැනීමේ අරමුණින් ඊට ප්ලාස්ටික් බෝල විශේෂයක් මතුපිට ඇතිරීමේ කටයුත්තක් සිදු කර තිබේ.

මේ වනවිට එම ප්‍රදේශයට බලප ඇත්තේ දැඩි නියං තත්වයක් වන අතර අවට කැලෑබද සතුන්ට ජලය ආරක්ෂා කර ගැනීම අතවශ්‍ය කරුණක් වී ඇත.

ප්ලාස්ටික් බෝලයේ ජාල සුරක්ෂිත සංකල්පය ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ අචාර්ය බ්‍රයන් වයිට් විසින්. ‘ෂේඩ් බෝල්’ ලෙස හඳුන්වන කළු පැහැති ප්ලාස්ටික් බෝල වර්ගයක් මෙම කාර්ය සඳහා යොදාගෙන ඇත.

මෙම බෝල ජාලාශය තුල ඇති ජලය දූවිල්ලෙන්,වර්ෂාවෙන්, රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් සහ වනසතුන්ගේන් ඇතිවිය හැකි ආපදා වලින් ආරක්ෂා කරන අතර ජලය මතු පිට පාවෙන මෙම බෝල හිරු කිරණ ජලය මත පතිත වීම වළකමින් ගැලුම් මිලියන 300ක ජලය ප්‍රාමාණයක් වාෂ්ප වීමෙන් වළකයි.

මෙවැනි එක් බෝලයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට වැය වී ඇති මුදල සත 36 වන අතර අක්කර 75 පුරා පැතිර ඇති මෙම ජලාශය ආවරණය කිරීමට බෝල මිලියන 96ක් යොදා ගෙන තිබේ.

null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>