ජල-විදුලි හා දුරකථන සේවා ගාස්තු වැඩිවෙන්නේ නෑ

null

මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 2016 අය වැය යෝජනා මගින් මෙතෙක් තනි අනුපාතික අගයෙන් යුක්තව පැවති වැට් බද්ද කාණ්ඩ තුනකට වෙන්කිරීමෙන් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ බොහොමයක මිල අඩුවන බවත්, එමගින් ජලය, විදුලිය හා විදුලි සංදේශ ක්ෂේත්‍රවල කිසිදු ගාස්තු වැඩිවීමක් සිදු නොවන බවත් මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.

රාජ්‍ය මැදිහත්වීම් මත පවත්වාගෙන යනු ලබන අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් වන ජල සැපයුම හා විදුලිය සැපයුමට අමතරව විදුලි සංදේශ සේවාවන්ද වැට් වලින් නිදහස් කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා පැවසූ වග අමාත්‍යංශය කියා සිටියි.

එබැවින් එම සේවා සැපයීම් සඳහා පාරිභොගිකයන්ගෙන් කිසිදු වැට් අය කිරීමක් සිදු නොවන බැවින් එම සේවා ගාස්තුවල කිසිදු වැඩිවීමක් සිදුනොවන බව මුදල් අමාත්‍යංසය අවඩාරණය කරයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>