දිස්ත‍්‍රික්ක 5 කට නායයෑමේ අවදානම්

null

පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්වය හේතුවෙන් දිස්ත‍්‍රික්ක 5ක් සඳහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර තිබේ.

අදාළ දිස්ත‍්‍රික්ක වන්නේ කෑගල්ල, රත්නපුර, මහනුවර, නුවරඑළිය සහ බදුල්ලයි.

එම දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාවට දැනුම් දී සිටින්නේ, ඒ පිළිබඳ සැලකිල්ලෙන් පසු වන ලෙස ය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>