දුම්රිය මගීන්ට නොමිලේ WiFi

null

ප‍්‍රධාන දුම්රිය ස්ථානවලදී නොමිලේ අන්තර්ජාලයට පිවිසීම, වයි ෆයි පහසුකම ඉදිරියේදී ලබාදීමට නියමිත බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි විජය අමරතුංග මහතා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

දුම්රිය මගීන්ට මෙම පහසුකම ජංගම දුරකථන මගින් හා ලැප්ටොප් මගින් ලබාගත හැකිය.

හිරු නිව්ස් වාර්තා කරන පරිදි දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිය විසින් අභ්‍යන්තර ප‍්‍රවාහන ඇමැති රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා සමඟ සාකච්ඡා කර ඉදිරියේදී සෑම දුමිරිය ස්ථානයකටම වයි ෆයි පහසුකම ලබාදීමට තීරණය කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>