නව රජයේ ඇමතිවරුන් දිවුරුම්දීම අනිද්දා

null

නව රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනිද්දා පෙරවරු 11ට දිවුරුම් දීමට නියමිත බව හිරු නිවා වාර්තා කරයි. රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ද එදිනට දිවුරුම් දීමට නියමිත ය.

කැබිනට් මණ්ඩලය අමාත්‍ය ධුර 45කින් සමන්විත වන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ උප නායක, රවී කරුණානායක සඳහන් කරයි.

ඉන් කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර 33ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත්, අමාත්‍ය ධුර 12ක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත් ලබාදීමට නියමිත බව ඔහු සඳහන් කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>