නාගදීපයේ නම වෙනස් කරන්න බැහැ

null

යාපනය අර්ධද්වීපයේ දූපතක් ලෙස පිහිටි නාගදීපයේ, නම වෙනස් කර නොමැති බව පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා පවසයි.

යාපනය අර්ධද්වීපයේ දූපතක් ලෙස පිහිටි නාගදීපය, නයිනතිව් ලෙස නම් කර ගැසට් කළ යුතු බවට යෝජනාවක් පසුගිය 5 වන දා උතුරු පළාත් සභාව විසින් සම්මත කරගෙන තිබුණි.

එම සන්ධානයේ උතුරු පළාත් සභා මන්ත්‍රී එම්.කේ ස්වාජිලිංගම් මහතා පවසන්නේ දැනට නාගදීපය ලෙස හදුන්වන භුමි කලාපය නයිනතිව් ලෙස හැදින්වෙන බවයි.

එහෙත් එවැනි තීරණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවකාශ ලබා නොදෙන බව පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යම ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා පවසයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>