පළමු ඡන්ද ප්‍රථිපලය රාත්‍රී 11න් පසු

null

ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්දය ප්‍රකාශය කිරීම අද පස්වරු 4ට අවසන් වීමෙන් පසු දිස්ත්‍රික්කයන්හි ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානවලට ඡන්ද පෙට්ටි රැගෙන යනු ලැබිණි.

තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීම පස්වරු 04.30ට ආරම්භ වී තිබෙන බව අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් යු. අමරදාස මහතා සඳහන් කර තිබේ.

නෙත් නිව්ස් සඳහන් කරන පරිදි ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල ඡන්ද පෙට්ටි ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන ඒමෙන් අනතුරුව පස්වරු 07ට එම ඡන්ද ගණන් කිරීම ආරම්භ කරනු ඇත.

මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ජනපතිවරණයේ පළමු තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය රාත්‍රී 11ට පමණ ලබා දීමට හැකිවනු ඇති බවයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>