පළමු පාසල් වාරය හෙටින් අවසන්

null

2015 වසරේ සිංහල සහ දෙමළ පාසල්වල පළමු පාසල් වාරය හෙටින් (08) අවසන් වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව එම පාසල්වල දෙවන පාසල් වාරය අප්‍රේල් 21 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

එමෙන්ම මුස්ලිම් පාසල්වල පළමු පාසල් වාරය ලබන 10 වන දින අවසන් වන අතර දෙවන පාසල්වාරය අප්‍රේල් 20 දින ආරම්භ වීමට නියමිතය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>