පාවෙන වෙළඳසැලක් ගිලා බසී

null

පසුගියදා අලුතින් ඉදි කර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කරනු ලැබූ කොටුවේ පාවෙන වෙළඳසැල් සංකීර්ණයේ පාවෙන එක් වෙළඳසැලක් වතුරට ගිලා ගොස් තිබුණි. අධික වර්ෂාව සමග වතුර මට්ටම වැඩිවීම මෙයට හේතුව බව වාර්තා වේ.

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>