පිටසක්වළ ජීවීන් ඇමතීමට සිංහල බසත් යොදාගනී

null

පිටසක්වළ ජීවින් සිටීද නැද්ද යන්න පිළිබඳව පර්යේෂණ කිරීම සඳහා මූලිකව කටයුතු කරන්නේ නාසා ආයතනය යි.

විශ්වයේ සිටින බවට සැක කෙරෙන පිටසක්වළ ජීවීන්ගෙන් ප්‍රතිචාර ලබා ගැනීම සඳහා නාසා ආයතනය විසින් ලොව පුරා ඉපැරණි ඉතිහාසයක් සහිත භාෂා 55ක ශබ්ද විශ්වයට මුදා හැර ඇත.

එම භාෂා 55 ට සිංහල භාෂාවද ඇතුලත් වී තිබෙන අතර සිංහල බසින් විශ්වයට මුදා හැර ඇත්තේ, ‘ආයුබෝවන්’ (“Wish You a Long Life”) යන ශබ්දය යි.

මේ සඳහා යොදා ගැනුණු භාෂා 55 සහ යෙදුම් පහත දැක්වේ.

» Akkadian
“May all be very well”
» Amoy (Min dialect)
“Friends of space, how are you all? Have you eaten yet? Come visit us if you have time.”
» Arabic
“Greetings to our friends in the stars. We wish that we will meet you someday.”
» Aramaic
“Peace”
» Armenian
“To all those who exist in the universe, greetings.”
» Bengali
“Hello! Let there be peace everywhere.”
» Burmese
“Are you well.”
» Cantonese
“Hi. How are you? Wish you peace, health and happiness.”
» Czech
“Dear Friends, we wish you the best.”
» Dutch
“Heartfelt greetings to everyone.”
» English
“Hello from the children of planet Earth.”
» French
“Hello everybody.”
» German
“Heartfelt greetings to all.”
» Greek
“Greetings to you, whoever you are. We come in friendship to those who are friends.”
» Gujarati
“Greetings from a human being of the Earth. Please contact.”
» Hebrew
“Peace.”
» Hindi
“Greetings from the inhabitants of this world.”
» Hittite
“Hail.”
» Hungarian (Magyar)
“We are sending greetings in the Hungarian language to all peace-loving beings in the Universe.”
» Ila (Zambia)
“We wish all of you well.”
» Indonesian
“Good night ladies and gentlemen. Goodbye and see you next time.”
» Italian
“Many greetings and wishes.”
» Japanese
“Hello? How are you?”
» Kannada (Kanarese)
“Greetings. On behalf of Kannada-speaking people, ‘good wishes.’”
» Kechua (Quechua)
“Hello to everybody from this Earth, in Kechua language.”
» Korean
“How are you?”
» Latin
“Greetings to you, whoever you are; we have good will towards you and bring peace across space.”
» Luganda (Ganda)
“Greetings to all peoples of the universe. God give you peace always.”
» Mandarin Chinese
“Hope everyone’s well. We are thinking about you all. Please come here to visit when you have time.”
» Marathi
“Greetings. The people of the Earth send their good wishes.”
» Nepali
“Wishing you a peaceful future from the earthlings.”
» Nguni (Zulu)
“We greet you, great ones. We wish you longevity”
» Nyanja
“How are all you people of other planets?”
» Oriya
“Greetings to the inhabitants of the universe from the third planet Earth of the star Sun.”
» Persian
“Hello to the residents of far skies.”
» Polish
“Welcome, creatures from beyond the outer world.”
» Portuguese
“Peace and happiness to all.”
» Punjabi
“Welcome home. It is a pleasure to receive you.”
» Rajasthani
“Hello to everyone. We are happy here and you be happy there.”
» Romanian
“Greetings to everybody.”
» Russian
“Greetings! I Welcome You!”
» Serbian
“We wish you everything good from our planet.”
» Sinhalese
“Wish You a Long Life.”
» Sotho (Sesotho)
“We greet you, O great ones.”
» Spanish
“Hello and greetings to all.”
» Sumerian
“May all be well.”
» Swedish
“Greetings from a computer programmer in the little university town of Ithaca on the planet Earth”
» Telugu
“Greetings. Best wishes from Telugu-speaking people.”
» Thai
“We in this world send you our good will”
» Turkish
“Dear Turkish-speaking friends, may the honors of the morning be upon your heads.”
» Ukrainian
“We are sending greetings from our world, wishing you happiness, goodness, good health and many years.”
» Urdu
“Peace on you. We the inhabitants of this earth send our greetings to you.”
» Vietnamese
“Sincerely send you our friendly greetings.”
» Welsh
“Good health to you now and forever.”
» Wu
“Best wishes to you all.”

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>