බකිම්හැම් මාලිගාවේ ජනේලයකින් එළියට ආ නිරුවත් මිනිසා

එංගලන්තයේ බකිම්හැම් මාලිගාවේ ජනේලයකින් පහළට බැසීමට තැත් කල නිරුවත් මිනිසෙකු පිලිබඳ පුවතක් මේ වන විට අන්තර්ජාලයේ කතාබහට ලක්වෙමින් පවතී.

සංචාරකයින් පිරිසක් විසින් බකිම්හැම් මාලිගාවේ ඉදිරිපිට අශ්වයින් පැදයන අශ්වාරෝකයින් වීඩියෝගත කරමින් සිටින විට අහම්බෙන් මෙම සිද්ධිය කැමරාවේ සටහන්වී තිබේ.

ඒ බකිම්හැම් මාලිගාවේ ඉහළ මාලයක සිට ලණුවක් ආකාරයට පෙරවීමට යොදාගන්න පොරවනයක් සකස් කොට නිරුවතින් පහළට බසින මිනිසෙකි. පහළට බසින අවස්ථාවේදී අවසාන භාගයේදී එම ලණුව අතහැරි යන ආකාරයද කැමරාවේ සටහන් වී ඇත.

එම වීඩියෝව පහතින්…

null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>