බස් ගාස්තු අඩුවීම අද සිට ක්‍රියාත්මකයි

null

ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමට සාපේක්ෂව අද (01) සිට සියලූ බස් ගාස්තු (පෞද්ගලික සහ ලංගම බස් රථ) සියයට 8 ත් 10 ත් අතර ප‍්‍රතිශතයකින් අඩු කෙරේ.

ඒ අනුව රුපියල් 9 ක් වූ අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 8 දක්වා රුපියලකින් අඩු කිරීමට නියමිතයි. රුපියල් දහතුනේ ගාස්තුව රුපියල් 12 දක්වාත්, රුපියල් 17 සිට රුපියල් 34 දක්වා වූ ගාස්තු රුපියල් දෙකකින්ද, රුපියල් 37 සිට රුපියල් 41 දක්වා වූ ගාස්තු රුපියල් 3 කින්ද නව සංශෝධනය යටතේ අඩුකර තිබේ.

එමෙන්ම රුපියල් 44 සිට රුපියල් 59 දක්වා වූ ගාස්තු රුපියල් 4 කින් සහ රුපියල් 62 සිට රුපියල් 64 දක්වා වන ගාස්තු රුපියල් 5 කින් අඩුවනු ඇති. දැනට ක‍්‍රියාත්මක වැඩිම බස් ගාස්තුව වන රුපියල් 708 ක ගාස්තුව රුපියල් 651 දක්වා අඩුකර තිබේ.

මේ අතර ත්‍රිරෝද රථ කුලී ගාස්තු සහ පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහන වෑන් රථ ගාස්තු අද සිට අඩු වෙයි. ඒ අනුව ත්‍රිරෝද රථ කුලී ගාස්තු 10%කින් සහ පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහන වෑන් රථ ගාස්තු 5%කින් අඩු වනු ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>