මන්ත්‍රී ධුර 225ක් සඳහා 6151 තරග බිමේ

null

එළඹෙන අගෝස්තු 17 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා පක්ෂ 300 කින් හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් 201 ක ප්‍රමාණයෙන් අපේක්ෂකයෝ 6151 ක් තරග කරන බව අද පුවත්පත වාර්තා කරයි.

පක්ෂ 312 ක් නාමයෝජනා බාරදී තිබෙන අතර, පක්ෂ 12ක නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වී තිබේ.

ස්වාධීන කණ්ඩායම් 225 ක් නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කළ අතර, කණ්ඩායම්, ඉන් කණ්ඩායම් 24 ක නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වී ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>