මම එන පක්ෂය ලබන සතියේ කියනවා

null

ලබන මහ මැතිවරණයට ස්ථීර වශයෙන්ම තරග කිරීමට තමා තීරණය කර ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු මහ ලේකම් තිස්ස අත්තනායක මහතා පවසයි.

තමා ඉදිරිපත්වන දේශපාලන පක්ෂය කුමක්දැයි ලබන සතියේදී මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කරන බවද ඔහු මව්බිම පුවත්පතට සඳහන් කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>