මවගේ උණුසුමෙන් වෙන්වීමට අකමැති වූ බිලිඳා

null

මවකගේ ආදරය යනු දරුවෙකුට ලැබෙන උතුම්ම ආදරයයි. අලුත උපන් දරුවෙකු ප්‍රථම වරට තම මව හමුවූ මොහොතේ වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට යොමු කර තිබේ.

දරුවා ලැබීමෙන් පසු හෙදිය දරුවා රැගෙන මවගේ මුහුණට ලංකරන අතර ප්‍රථම වරට තම මවගේ උණුසුම විඳින දරුවා ඒ උණුසුමෙන් ඈත් කරද්දී දක්වන ප්‍රතිචාරය මෙම විඩියෝවෙහි දැක්වේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>