මෙවර වෙසක් එකට වයිෆයි දන්සල්

null

වෙසක් දිනයේ නොමිලේ අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදෙන දන්සල් දෙකක් කොළඹ සහ මාතරදී පැවැත්වීමට ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය විසින් සැලසුම්කොට ඇතැයි වාර්තා වේ.

නව ආණ්ඩුව යටතේ නොමිලේ වයිෆයි කලාප ලබාදීමේ වැඩසටහන පසුගියදා ආරම්භ කරන ලදී. එය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ තවත් පියවරක් වශයෙන් මෙලෙස වයිෆයි දන්සල් ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇත.

ඒ අනුව කොළඹ වයිෆයි දන්සල ලේක්හවුස් වෙසක් කලාපයේ ද, මාතර වයිෆයි දන්සල පුස්තකාලය සහ රෝහල් පරිශ්‍ර ආවරණය කෙරෙන ආකාරයට ද පැවැත්වීමට සූදානම් කොට ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>