රටපුරා ජල සේවකයෝ වර්ජනයේ

null

ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ රටපුරා සියලූ සේවකයින් මේ වන විට සිය සේවාවලින් ඉවත් වී සිටින බව නෙත් නිව්ස් වාර්තා කරයි.

වැටුප් ඉහළ නැංවීම පිළිබඳව පවතින ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් මත ජල වෘත්තිය සමිති පසුගිය සතියේ සිට වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ග වල නිරත වුණි.

ඒ අනුව අද දිනයේ ද පැය 6ක කාලයක් තමන් සේවා කටයුතු වලින් ඉවත් වි සිටින බව ජල වෘත්තීය සමිති සඳහන් කළේය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>