රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු ලැයිස්තුව මෙන්න

null

ජාතික ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම්දීමේ කටයුතු ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේදී අද පස්වරුවේ සිදුවිය.

ඒ අනුව දිවුරුම් දුන් රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව 40ක්. නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු තිදෙනෙක් පත්වීම් භාර ගැනීමට පැමිණ සිටියේ නැහැ. ​ඒ සිරිපාල ගම්ලත්, හිටපු අගමැති දී.මු. ජයරත්නගේ පුත් අනුරාධ ලංකා ජයරත්න සහ සාරතී දුෂ්මන්තයි.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් – කොළඹ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී දිවුරුම් දීමේ උත්සවය පැවත්විය.

එසේ දිවුරුම්දෙන ලද අයගේ ලේඛනය පහත පරිදිය…

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු ලැයිස්තුව

01 ජාතික එකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසංවිධාන රාජ්‍ය අමාත්‍ය – ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි
02 මහා මාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය – ඩිලාන් පෙරේරා
03 ඉඩම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය – ටි.බි. ඒකනායක
04 නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය – ප්‍රියංකර ජයරත්න
05 මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය – ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන
06 කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය – රවීන්ද්‍ර සමරවීර
07 අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය – වී. රාධා ක්‍රිෂ්ණන්
08 නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු රාජ්‍ය අමාත්‍ය – පාලිත රංගේබණ්ඩාර
09 ධීවර හා ජලජ සම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය – දිලීප් වෙදආරච්චි
10 ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය – නිරෝෂන් පෙරේරා
11 ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය – රුවන් විජේවර්ධන
12 පුනුරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීමේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය – ඒ.එල්.එම්. හිස්බුල්ලා
13 විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය – මොහාන්ලාල් ග්‍රේරු
14 කර්මාන්ත හා වාණිජ රාජ්‍ය අමාත්‍ය – චම්පික ප්‍රේමදාස
15 ළමා කටයුතු රාජ්‍ය ඇමතිනි – විජයකලා මහේෂ්වරන්
16 ජාත්‍යන්තර වෙළඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය – සුජීව සේනසිංහ
17 වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය – වසන්ත සේනානායක
18 කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය – වසන්ත අලුවිහාරේ
19 නගර සැළසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය – සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ

අමාත්‍යංශ භාර වූ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ලැයිස්තුව

01 තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවී නියෝජ්‍ය ඇමතිනි – සුමේධා ජී. ජයසේන
02 රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ – සුසන්ත පුංචිනිලමේ
03 ග්‍රාමීය ආර්ථික නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – අමීර් අලි
04 මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – ලසන්ත අලගියවන්න
05 නිවාස හා ඉදිකිරීම් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – ඉන්දික බණ්ඩාරනායක
06 විදේශ රැකියා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – සිරිපාල ගම්ලත්
07 සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය – මොහොමඩ් කාසීම්
08 තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – පණ්ඩුල විජේසේකර
09 වැවිලි කර්මාන්ත නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා
10 වරාය හා නාවික නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම
11 ආපදා කළමනාකරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – දුනේෂ් ගන්කන්ද
12 ඛනිජ තෙල් හා පෙට්‍රෝලියම් වායු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය ඇමතිනි – අනෝමා ගමගේ
13 විදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – හර්ෂ ද සිල්වා
14 විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – අජිත් පී පෙරේරා
15 රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – ඉරාන් වික්‍රමරත්න
16 සමාජ සවිජබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – රන්ජන් රාමනායක
17 ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – අශෝක අබේසිංහ
18 ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – නිමල් ලාන්සා
19 විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – ඩිල්හාන් තාරානාත් බස්නායක
20 ක්‍රීඩා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – මොහොමඩ් හරීස්
21 මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – අනුරාධ ලංකා ජයරත්න
22 අධිකරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – සාරතී දුෂ්මන්ත
23 පළාත් සභා හා පළාත් පාලන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – කරුණාරත්න පරණවිතානගේ
24 සංචාර සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – අරුන්දික ප්‍රනාන්දු

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>