ලංකාවේ හිඟාකන චීන්නු

null

කොළඹ ප්‍රදේශයේ හිඟමන් යදින චීන ඡාතිකයන් පිරිසක් සැරිසරමින් සිටින බව වාර්තා වේ. මේ චීන හිඟන්නන් කොළඹ කොල්ලුපිටිය ප්‍රදේශයේ හා කොළඹ මරදාන ප්‍රදේශයේ හිඟාකන බව රිවිර පුවත්පත වාර්තා කරයි.

ඔවුන්ගේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්…

null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>