වසර 4ක් ගතවන තුරු වාහන පැවරීම නවතයි

null

නව රජය විසින් අවුරුදු 4ක් ගත වන තුරු මෝටර් රථ වෙනත් පාර්ශවයකට පැවරීම තහනම් කර තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර ඇත්තේ මෝටර් රථ ආනයනයට ණයවර ලිපි විවෘත කල දින සිට සහ දේශීයව මිලදී ගන්නා මෝටර් රථයක් සඳහා මුදල් ගෙවීම කල දින සිට වසර 4ක් ඉක්මවීමට ප්‍රථම වෙනත් පාර්ශවයකට පැවරිය නොහැකි බවයි.

එම නිවේදනය පහතින්.

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>