විදුලි පාරිභෝගිකයින්ට අද සිට සහනයක්

null

අද (08) සිට නව ගෘහස්ත විදුලි සබඳතා ලබාගන්නා පාරිභෝගිකයින්ට මූලික ගාස්තු එකවර ගෙවීමකින් තොරව විදුලි සබඳතා ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සැලසේ.

ඊට අදාළ ගාස්තුව වසර 5ක් තුළ වාරික හැටකින් අයකර ගැනීමටයි විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.

එමෙන්ම අද (08) සිට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීමේදීද වැය වන ගාස්තුවෙන් සියයට විසිපහක් පමණ අය කිරීමටයි තීරණය කර ඇත.

ඉතිරි සියයට 75 වසර 5ක් තුළ සමාන වාරිකවලින් මාසික බිල්පත් සමග අයකර ගැනීමට සැලසුම් කර තිබෙන බව අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

අමාත්‍යංශය පැවසුවේ ස්මාර්ට් මීටර් භාවිතයද අද (08) සිට ආරම්භ කරන බවයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>