විපක්ෂ නායක ආර්. සම්පන්දන්

null

අට වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක ලෙස දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක ආර්.සම්පන්දන් මහතා පත්කිරීමට කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා තීරණය කර තිබේ.

දෙමළ ජාතික සංධානයට පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන 16ක් තිබේ.

නව පාර්ලිමේන්තුව අද (3) දින පෙරවරු 9.30 ට දෙවැනි දිනට යළි රැසවිය. එහිදී ජාතික ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යධුර සංඛ්‍යාව පිළිබඳව ද විවාදයක් පැවැත්වීමට නියමිතය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>