විවාහ ලියාපදිංචි ගාස්තුව අඩුවේ

null

වත්මන් රජය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අතුරු අයවැය යෝජනාවක් අනුව විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥා පනත සංශෝධනය කිරීම යටතේ විවාහ ලියාපදිංචි ගාස්තුව රුපියල් 1000 දක්වා සංශෝධනය කර ඇත.

ඒ අනුව මීට පෙර රුපියල් පන්දහසක් වුණු විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තුව රුපියල් දහස දක්වා අඩු වී ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>