සංගාගේ නමින් ශිෂ්‍යත්වයක්

null

ඔස්ට්‍රේලියාවේ බිග් බෑෂ් ලීග තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කුමාර් සංගක්කාර මෙවර ක්‍රිඩා කිරීමට නියමිතය. ඔහු හොබාට් හරිකෙනේස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් තරගාවලියට අවතීර්ණ වීමට නියමිතය.

ඔහුගේ පැමිණීම වෙනුවෙන් තස්මේනියානු විශ්වවිද්‍යාලය හා හරිකේනෙස් කණ්ඩායම එක්ව තස්මේනියානු විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යත්වයක් සඳහා සංගාගේ නම යොදාගැනීමටත් තීරණය කර තිබේ. එය ශිෂ්‍යත්වය ‘කුමාර් සංගක්කාර ශිෂ්‍ය්තවය’ ලෙස නම්කොට තිබේ.

තස්මේනියානු විශ්වවිද්‍යාලය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ උපාධි අපෙක්ෂකයන්ට හා පශ්චාද් උපාධි අපෙක්ෂකයන්ට ලබාදෙන ශිෂ්‍යත්වයට මෙම නම යොදාගැනීමට නියමිතය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>