සන්ධානය ඌව දිනයි

electionresults

ඌව පළාත් සභාවේ සමස්ත ප්‍රතිඵලයට අනූව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 349,906 ක් ප්‍රසාද මන්ත්‍රී ආසන 2ද සමගින් මන්ත්‍රී ආසන 19ක්ද, ලබාගෙන තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඌව පළාත් සභාවේ සමස්ත ප්‍රතිඵලයට අනූව ඡන්ද 274,773ක් සමගින් මන්ත්‍රී ආසන 13ක් ලබා ගැනීමට සමත් විය.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඌව පළාත් සභාවේ සමස්ත ප්‍රතිඵලයට අනූව ඡන්ද 36,580ක් මන්ත්‍රී ආසන 2ක් හිමිකර ගෙන තිබේ.

ඒ අනූව සමස්ත ප්‍රතිඵලය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් කළ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සියයට 51.25ක් ලබාගෙන ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය පෙර මැතිවරණවලට සාපේක්ෂව සියයට 40.24ක ප්‍රතිශතයක් ලබාගෙන ඇති අතර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සියයට 5.36ක ප්‍රතිශතයක් හිමිකර ගැනීමට සමත්ව ඇත.

ඒ අනූව සන්ධානය සමස්ත මැතිවරණයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වඩා ලබා ගෙන ඇත්තේ වැඩි ඡන්ද 75,133ක් පමණි. සෙසු කුඩා පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් හැර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ලබාගත් ඡන්ද 36,580ද එජාපය ලබාගත් ඡන්ද 274,773ට එක් කළ විට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය එම පක්ෂ දෙකට වඩා ලබාගෙන ඇත්තේ ඡන්ද 38,553කි.

සරත් ෆොන්සේකා මහතාගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය දිස්ත්‍රීක්ක දෙකෙන්ම ඡන්ද 6076ක් ලබා සියයට 0.89ක ප්‍රතිශතයක් ලබාගත් නමුත් ඔවුන්ට එකදු ආසනයක් හෝ ලබා ගැනීමට නොහැකි විය.

electionresults

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>