හැඳුනුම්පත් වෙනස් කිරීමට යයි – v අකුර ඉවතට

null

ඉලක්කම් 9 කින් හා ඉංග්‍රීසි ‘V’ අක්ෂරයෙන් යුතු පැරණි හැඳුනුම්පත් අංකය වෙනුවට ‘V’ අක්ෂරය නොමැතිව, ඉලක්කම් 12 කින් යුතු නව හැඳුනුම්පත් අංකයක් හඳුන්වා දීමට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

දැනට භාවිතා කරනු ලබන ඉලක්කම් 9 කින් හා ඉංග්‍රීසි ‘V’ අක්ෂරය සහිතව නිකුත් කරන ලද හැඳුනුම්පත නිකුත් කරනු ලැබුවේ 1972 වසරේ සිටය.

හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීමේදී නිශ්චිත වූ හැඳුනුම්පත් අංකයක් ලබා දෙන්නේ ගණිතමය සූත්‍රයකට අනුවයි. කෙසේ වෙතත් හැඳුනුම්පත් අංකවල දෝෂ සහගත තත්වයන් පිළිබඳ වාර්තා වූ අවස්ථා බොහොමයක් තිබුණි.

භාවිත කරන ගණිතමය ක්‍රමවේදයේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් හටගෙන තිබෙන බව ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කියවෙයි. ඒ අනුව නව හැඳුනුම්පත් අංකයක් නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

නව හැඳුනුම්පතේ

ඉලක්කම් 9 ඉවත්ව 12ක් වෙයි.
ඉංග්‍රීසි V අක්ෂරය හෝ වෙනත් අක්ෂරයක් නැත.
නව හැඳුනුම්පත් අංකද ගැහැණු අංක හා පිරිමි අංක ලෙස වර්ග කෙරෙනු ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>