හෙට සිට අධික ශබ්ද වාහන නළා බැහැ

null

අධිකව ශබ්දය නිකුත් කරන වාහන නළා මගින් ඇති කරන පරිසර දූෂණ හා මහජන පීඩාවන් වළක්වාලීම සඳහා එවැනි නළා ඉවත් කිරීමට හෙට (20) දිනයේ සිට පියවර ගන්නා බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.

ඒ අනුව පොලිසිය, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව, කාර්මික තාක්ෂණය ආයතනය සමඟ එක්ව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය, ලාල් ධර්මසිරි මහතා සඳහන් කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>