හෙට සිට දින තුනක් සුරාසැල් වැසේ

null

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ මාසයක් රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම හේතුවෙන් හෙට (10) සිට දින තුනක කාලයක් දිවයිනේ සියලු සුරාසැල් වසා දැමීමට සුරාබදු දෙපාර්තුමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව 10,11 සහ 12 යන දිනවලදී දිවයින පුරා ඇති සියලු සුරාසැල් වසා තිබිය යුතු අතර එම නීතිය නොතකන සුරාසැල් හිමියන් සම්බන්ධයෙන් දැඩි පියවර ගන්නා බවද සුරාබදු දෙපාර්තුමේන්තුව වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>