අධිවේගී මාර්ගවල බස් ගාස්තුත් අඩුවේ

null

අධිවේගී මාර්ගවලද මගී ප‍්‍රවාහන බස් ගාස්තුව සංශෝධනය කිරීමට ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ සහ කොළඹ – කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ බස් ගාස්තු අඩුවනු ඇත. ඒ පහත පරිදිය,

කඩුවෙල සිට මාතර දක්වා රුපියල් 500ක් ව පැවති ගාස්තුව රුපියල් 460ක් දක්වා
මහරගම සිට මාතර දක්වා පැවති රුපියල් 500ක් ව පැවති ගාස්තුව රුපියල් 445ක් දක්වා
මහරගම සහ ගාල්ල අතර රුපියල් 420ක් ව පැවති ගාස්තුව 375ක් දක්වා
කොළඹ සිට කටුනායක දක්වා රුපියල් 120ක් ව පැවති ගාස්තුව රුපියල් 110 දක්වා අඩු කර තිබේ.

මෙම ගාස්තු සංශෝධන පසුගිය පළමු වන දා සිට ක්‍රියාත්මක ය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>