ඡන්දයෙන් අසුන් අහිමි වූ අය මෙන්න

null

මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පසුගිය පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ හිටපු මැති ඇමතිවරුන් 30ට වැඩි පිරිසකගේ මන්ත්‍රී ආසන අහිමි වී තිබේ. එලෙස ස්ථානය අහිමි වූ අපේක්ෂකයන් මෙලෙසය..

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

ශාන්ත බණ්ඩාර
ජයරත්න හේරත්
නිල්වලා විජේසිංහ
අතුල විජේසිංහ
වී.කේ.ඉන්දික
නිරූපමා රාජපක්ෂ
ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන
හේමාල් ගුණසේකර
විජේ දහනායක
ගුණරත්න වීරකොන්
පියසේන ගමගේ
නන්දිමිත්‍ර ඒකනායක
රෝහණ දිසානායක
මහින්ද සමරසිංහ
චන්ද්‍රසිරි සූරියආරච්චි
නියෝමාල් පෙරේරා
මිල් රෝයි ප්‍රනාන්දු
දයාශ්‍රිත තිසේරා
වික්ටර් ඇන්තනි
ජගත් පුෂ්පකුමාර
විජිත් විජයමුණි සොයිසා
ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න
රෝහණ පුෂ්පකුමාර
උදිත් ලොකුබණ්ඩාර
චාමික බුද්ධදාස
සනී රෝහණ
එස්.බී.දිසානායක
එරික් ප්‍රසන්න වීරවර්ධන
අබ්දුල් කාදර්
අතාවුද සෙනෙවිරත්න
ලලිත් දිසානායක
තිලංග සුමතිපාල
ෆීලික්ස් පෙරේරා
පණ්ඩු බණ්ඩාරනායක
සරත් කුමාර ගුණරත්න
රුවන් රණතුංග
උපේක්‍ෂා ස්වර්ණමාලි

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

එම්. එස්. තවුෆික්
තිස්ස කරලියද්ද මහතා
ඩබ්ලිවු බී. ඒකනායක
පී.රාජතුරෙයි
රෝසි සේනානායක

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

සුනිල් හඳුන්නෙත්ති
ලාල් කාන්ත
සමන්ත විද්‍යාරත්න

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>