ජනාධිපතිවරණය සඳහා අපේක්ෂකයින් 12යි

null

2015 ජනවාරි 8 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණය සඳහා අපේක්ෂකයින් 12ක් මේ වනවිට ඇප මුදල්තැන්පත් කර ඇති බව දෙරණ නිව්ස් වාර්තා කරයි.

දේශපාලන පක්ෂ 10 කින් සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් 02කින් සිය අපේක්ෂකයින් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඇප මුදල් තැන්පත් කර ඇත.

මැතිවරණය මහලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කළේ ඇප මුදල් බාර ගැනීම අවසන් වන්නේ ලබන 07 වනදින දහවල් 12ට බවය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>